WWWA Tag Team Title Tournament 2000


Momoe Nakanishi/
Nanae Takahashi  ------ 
            |- Nakanishi/Takahashi --
Miho Wakizawa/ ---------             |
Kayo Noumi                    |
                         |- Takahashi/
Commando Bolshoi/                | Nakanishi ---
Tsubasa Kuragaki -------             |        |
            |- Bolshoi/Kuragaki -----        |
BYE/ -------------------                     |
BYE                               |
                                 |
Mima Shimoda/                          |- Takahashi/
Etsuko Mita ------------                     | Nakanishi
            |- Shimoda/Mita ---------        |
Yuko Kosugi/ -----------             |        |
Obacchi Iizuka                  |        |
                         |- Shimoda/ ----
Tomoko Watanabe/                 | Mita
Kumiko Maekawa ---------             |
            |- Watanabe/Maekawa -----
Yumiko Hotta/ ----------
Kayoko Haruyama 


Tournaments | Women's Wrestling