ARSION Hyper Trio Tournament '00


Mari Apache
PIKO, GAMI 
& Rie Tamada ------------------
                |- GAMI, PIKO
Ayako Hamada, ----------------  & Tamada ------
Fabi & Mari Apache                |
                         |- GAMI, PIKO
Michiko Ohmukai, Etsuko Mita           | & Tamada
& Mima Shimoda ----------------         |
                |- Ohmukai, Mita -
Mariko Yoshida, Aja Kong ------  & Shimoda
& AKINO   Notes:
 • The Hyper Trio Tournament was held by ARSION on November 19 2000 at Korakuen Hall, Tokyo drawing 1350.

Women's Wrestling