ARSION MAX Tournament '01


Lioness Asuka
Winner of MAX '01
Ayako Hamada ------
          |- Hamada ----
Tsubasa Kuragaki --  [10:05]  |
                 |- Hamada ---
Ai Fujita ---------       | [10:46]  |
          |- Shimoda ---       |
Mima Shimoda ------  [8:50]         |
                       |- noki-A -
noki-A ------------              | [7:54] |
          |- noki-A ----       |     |
Fabi Apache -------  [5:10]   |      |     |
                 |- noki-A ---      |
Michiko Ohmukai ---       | [11:33]       |
          |- Ohmukai ---            |
Chaparrita ASARI --  [6:55]               |
                             |- Asuka
Mariko Yoshida ----                   | [10:45]
          |- Yoshida ---            |
Kaori Nakayama ----  [7:26]   |            |
                 |- GAMI -----      |
GAMI --------------       | [8:25]  |     |
          |- GAMI ------       |     |
Emi Motokawa ------  [9:41]         |     |
                       |- Asuka ---
Bionic J ----------              | [5:53]
          |- Mita ------       |
Etsuko Mita -------  [7:34]   |      |
                 |- Asuka ----
Rie Tamada --------       | [3:12]
          |- Asuka -----
Lioness Asuka -----  [6:37]  Notes:
 • The MAX Tournament was held by ARSION on August 12 2001 at Korakuen Hall, Tokyo.

Women's Wrestling