LLPW Singles Title Contender TournamentHarley Saito

Rumi Kazama 
Mizuki Endo ---------- M. Endo
            [10:43, pin]

Shark Tsuchiya ------- K. Aono --------- M. Endo
Keiko Aono       [11:39]      [13:38, pin] ----
                             |
                             |- H. Saito
Eagle Sawai                        |
Carol Midori --------- C. Midori ------- H. Saito --------
            [12:31, pin]   [14:11, pin]

Harley Saito --------- H. Saito 
Noriyo Tateno     [12:54, pin]

Tournaments | Women's Wrestling