Japan Grand Prix Tournament 2000


Reggie Bennett
Kaoru Ito ---------- Ito ----------------
                     |- Ito --
Tomoko Watanabe ---- Watanabe -----------     |
Kumiko Maekawa                  |
                         |
Etsuko Mita                    |- Ito
Nanae Takahashi ----------------- Mita --     |
                     |    |
Mima Shimoda               |- Mita -
Manami Toyota ----- Toyota ----     |
                |- Hotta -
          Hotta -----

Tournaments | Women's Wrestling