All Japan Singles Title Tournament 1993


Mima Shimoda ------
          |- Shimoda ---------------------
Kaoru Ito ----------  [15:49, Tiger Suplex]    |
                          |- SHIMODA
Tomoko Watanabe ----                | [13:27, Death Lake Bomb]
          |- Yoshinaga ------------------  Shimoda wins the All Japan Singles Title
Bat Yoshinaga -----  [10:23, Wakigatame]         

Tournaments | Women's Wrestling