Jaguar Cup Tournament 1999Yoshiko Tamura
Sumie Sakai
Megumi Yabushita - S. Sakai
          [11:25, pin]

Yoshiko Tamura --- Y. Tamura ------ Y. Tamura ------
Fang Suzuki    [9:41, pin]     [16:13, pin]    |
                          |- Bloody
Morimatsu                      | [15:48, pin]
The Bloody ------- Bloody --------- Bloody ---------
          [10:22, pin]    [11:40, pin]

Sachie Abe ------- S. Endo
Saya Endo     [11:30, pin]

Tournaments | Women's Wrestling